Gniezno, ul. Poznańska 103
Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ochrona danych osobowy od zawsze była przez nas traktowana jako jeden z priorytetów naszej działalności. Naszym celem jest również należyte informowanie o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie w kontekście wejścia w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”). W związku z tym Social Banking SA przedstawia poniżej informację, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe oraz jakie są związane z tym prawa.
Zapewniamy, że dane osobowe przetwarzamy w sposób rzetelny i zgodny z prawem. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji na etapie składania wniosku oraz korzystania ze strony internetowej www.socialbanking.pl (SSL). Już w momencie zbierania danych informujemy o tożsamości administratora i wyraźnych, uzasadnionych i określonych celach przetwarzania. Dane osobowe gromadzimy też wyłącznie w zakresie niezbędnym do zapewnienia działania i zabezpieczenia usług.

W przypadku osób, które odwiedzają stronę internetową www.socialbanking.pl, postanowienia Polityki Prywatności stosuje się zgodnie z aktualnie obowiązującą wersją dostępną na stronie internetowej. Korzystanie ze strony internetowej oznacza akceptację warunków.

Kto jest administratorem danych osobowych ?

GastroKredyt.pl jest produktem stworzonym przez Social Banking Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Rymera 7. Kontakt telefoniczny do Spółki: +48 665 859 353.

Social Banking Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu występując w charakterze Administratora danych osobowych, uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z RODO.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych?

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z inspektorem danych osobowych po adresem e-mail: k.heller@socialbanking.pl, tel. +48 665 859 353.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez Social Banking SA oraz Social Banking Sp. z o.o.?
Dane będą przetwarzane w celu ich wykorzystywania do przygotowania indywidualnej oferty finansowania zakupu pojazdu/maszyny/urządzenia oraz przedstawienia tej oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez kontakt telefoniczny czy listowny. Ponadto dane te będą wykorzystywane w działaniach marketingowych teraz i w przyszłości, przygotowania oferty finansowania lub Ubezpieczenia finansowanego pojazdu/urządzenia/ maszyny, nawiązania kontaktu telefonicznego, listownego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zaprezentowania powyższych ofert. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt f RODO – prawnie uzasadnione interesy administratora, którymi są prowadzenie i rozwój działalności Spółki, wzbogacenie oferty dla klientów oraz prezentacja usług i zawieranie umów kredytowych/leasingowych.

Jakie kategorie danych spółka przetwarza?

Spółka przetwarza następujące kategorie danych osobowych: (imię, nazwisko, PESEL, seria i numer dowodu osobistego, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, nazwa oraz NIP firmy).

Komu udostępniamy dane osobowe?

Dane będą ujawniane: podmiotom udzielającym finansowanie współpracującymi ze Spółką, firmom ubezpieczeniowym, firmom kurierskim, pocztowym, firmie prowadzącej usługi księgowe oraz kadrowe, oraz pozostałym partnerom Spółki w celu zapewnienia kompleksowej obsługi klienta.
Przekazanie danych osobowych może również nastąpić na polecenie stosownych organów i służb odpowiadających za kontrole fiskalne (lub inne kontrole wynikające z przepisów prawa) i na podstawie decyzji urzędowych.
Pragniemy również zapewnić, iż z każdą z firm, której przekazujemy dane, podpisujemy osobną umowę powierzenia danych osobowych. Umowa ta lub inna podstawa prawna stanowią w szczególności, że podmiot przetwarzający zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by zapewnić ochronę danych na takim samym poziomie, na jakim ochronę tą zapewnia Spółka.

Jak długo będziemy przechowywać dane osobowe?

Dane będą przechowywane przez okres działalności Spółki.

Jakie są prawa osób, których dane osobowe przetwarzamy?

Osoby, których dane są przetwarzane przez Spółkę, mają prawo:
a. dostępu do swoich danych osobowych, tj. potwierdzenia czy dane są przetwarzane, informacji jakie są cele przetwarzania, kategorie przetwarzanych danych oraz odbiorców oraz informacji o prawach przysługujących wobec administratora;
b. żądania niezwłocznego sprostowania, uzupełnienia danych;
c. żądania usunięcia danych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wymienionych w art. 17 RODO;
d. ograniczenia przetwarzania;
e. przenoszenia danych, które dostarczyły administratorowi;
f. sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO (m.in. na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania);
g. wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).h. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, ma ona prawo cofnąć tę zgodę w każdym czasie.

Czy przetwarzamy dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na prawa osób, których dane dotyczą?

1. Jednym ze sposobów przetwarzania danych może być profilowanie, tj. określanie profili preferencji osoby, której dane dotyczą na podstawie tych danych i tym samym dostosowywanie usług Spółki i treści jakie otrzymuje ta osoba
2. Proces podejmowania decyzji oparty na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych (w tym profilowanie) może być zastosowany wobec osoby, której dane dotyczą tylko:
a. w celu zawarcia i wykonania umowy pomiędzy Spółką jako administratorem a tą osobą lub
b. gdy osoba ta wyraziła zgodę na takie przetwarzanie.
W innych wypadkach profilowanie może odbywać się tylko wtedy, gdy podlega ingerencji człowieka. W każdym przypadku zautomatyzowane przetwarzanie musi być zgodne z prawem, a Spółka jako administrator musi zapewnić odpowiednie środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą.
3. Osoba, której dane dotyczą może wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Po wniesieniu sprzeciwu Spółka nie będzie już w ten sposób przetwarzała danych.

Skąd mamy dane osobowe?

Otrzymaliśmy je od po wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie www.socialbanking.pl w związku z realizacją procesu udzielenia finansowania na zakup pojazdu/urządzenia/maszyny lub w związku z realizacją zlecenia dla naszego kontrahenta lub pozyskaliśmy je z ogólnie dostępnych źródeł.

Preferencje ustawień prywatnosci
Kiedy odwiedzasz naszą stronę, może ona przechowywać przez Twoją przeglądarkę informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookies. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje prywatności. Należy pamiętać, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może mieć wpływ na korzystanie z naszej witryny i oferowanych przez nas usług.